Partnerské organizácie

Inštitút pre zjednotenú Európu

Poľsko

Inštitút pre zjednotenú Európu (Instytut dla Zjednoczonej Europy) je mimovládna organizácia, ktorá má národné i európske ciele. Na národnej úrovni má za cieľ iniciovať a organizovať akcie pre rovnaké príležitosti na rozvoj hlavne medzi regiónmi, spoločenskými skupinami, vidieckou a mestskou mládežou a vyrovnávať príležitosti pre rozvoj postihnutých ľudí. Na druhej strane podporuje aktivity zamerané na rozvoj spolupráce medzi skupinami, organizáciami a miestnymi komunitami krajín EÚ, aby sa uľahčili integračné a kohézne procesy. 

Inštitút sídli vo Varšave (Poľsko), ale pôsobí celonárodne, so zvláštnou pozornosťou na vidiecke a spoločensky znevýhodnené oblasti. Pracuje na niekoľkých projektoch Leonardo da Vinci a Grundtvig, ktoré sa zaoberajú takými témami ako je turizmus, tradičné ľudové umenie a postihnutí ľudia. Organizuje workshopy hlavne na poli cudzích jazykov a tradičných remesiel. V roku 2012 Inštitút odštartoval rozvoj s dôrazom na turizmus. 

Inštitút pre regionálny rozvoj

Česká Republika

Inštitút pre regionálny rozvoj (IRV)) bol založený v roku 2010, aby podporoval rozvoj európskych regiónov, medzinárodné výmeny know-how, skúsenosti a vzdelávanie kľúčových osobností v rôznych oblastiach. Cieľom tohto inštitútu je spojiť inštitúcie z rôznych sfér – verejných, mimovládnych akademických i súkromných, aby poskytovali expertízy v oblasti environmentálnej a ekologickej, mestského rozvoja, turizmu, ľudských zdrojov, zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a spoločenských záležitostí.

Tri hlavné oblasti pre  IRV sú: 

  1. Vzdelávanie – inštitút poskytuje riešenia v oblasti vzdelávania od organizovania a manažmentu akcií, expertíznej analýzy po sofistikovaný e-learning.
  2. Mládež – inštitút je zapojený do mládežníckej výmeny v rámci programu Mládež v akcii. 
  3. Turizmus – cieľom inštitútu je inovácia v turizme, čo zahŕňa prenos skúseností a know-how v EÚ, rozvoj inovatívnych produktov pre turizmus a vzdelávanie v inovácii v turizme. 

Pécs-Mecsek vínna cesta P.B.O.

Maďarsko

Organizácia bola založená v roku 2005 a slúži vinohradníkom a iným kvalifikovaným dodávateľom vínneho turizmu vo vinárskom regióne Pécs. Keď sa založila organizácia mala dva ciele: organizovať a pomáhať malým výrobcom a väčšine vinohradníkov z regiónu Pécs vyzdvihnúť hodnoty mestských vín, ktorých kvalita sa neustále zvyšuje. Podporuje konzumáciu kvalitného vína, chráni a sprostredkováva gastrokultúrne hodnoty. 

Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia

Poľsko

Asociácia podkarpatských vinohradníkov (Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia) bola založená v roku 2006 a dnes je vedúcou a najaktívnejšou sektorovou asociáciou v Poľsku a má viac než 150 členov. Jej hlavným cieľom je podporiť aktivity členov a propagovať vedomosti na poli pestovania viniča. Asociácia zaúča k výrobe vína, semináre, študijné pobyty a stretnutia na tvorenie tímov. Aktívne sa zapája do organizácie najväčšej vinárskej udalosti v Poľsku – Medzinárodné dni vína v Jasle. Väčšina členov združenia je z Podkarpatského vojvodstva, ktoré je jedným z regiónov s najnižšou HDP v Poľsku. Miestne úrady sa pokúšajú podporovať turizmus v regióne a vínny turizmus bol označený ako jeden z najperspektívnejších turistických produktov. Avšak v súčasnosti je len málo príležitosti pre vinárov získať zaučenie na poli marketingu, čo je najdôležitejšie pre asociáciu, aby sa rozvíjalo povedomie jeho členov o marketingu vínneho turizmu. 

Občianske združenie MOHYLA

Slovensko

Občianske združenie MOHYLA je nezisková organizácia, ktorú tvorí skupina dobrovoľníkov, ktorá podporuje vzdelávacie aktivity pre mládež i dospelých v kultúrnych a vzdelávacích programoch na východnom Slovensku. Podporujeme aktivity s cieľom rozvoja spolupráce medzi skupinami, organizáciami a miestnymi komunitami z rôznych krajín Európskej Únie s cieľom zabezpečiť integračný proces. 

Naša organizácia pomáha ľuďom s praktickými a procesnými aktivitami, konzultáciami s projektmi EÚ týkajúcich sa financovania a grantov pre organizácie, spoločnosti a regionálne záujmové skupiny. MOHYLA sídli v Stropkove na severovýchode Slovenska. Náš región je znevýhodnený svojou polohou a vysokou mierou nezamestnanosti.