Organizacje partnerskie

 

Instytut dla Zjednoczonej Europy

Polska

Instytut dla Zjednoczonej Europy jest organizacją pozarządową, której główne cele realizowane są na poziomie zarówno krajowym jak i europejskim. Na poziomie krajowym Instytut ma na celu inicjowanie i organizację działań zmierzających do wyrównania szans rozwoju, w szczególności między regionami, grupami społecznymi, młodzieżą ze środowisk wiejskich i miejskich oraz wyrównywanie szans rozwoju osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony popiera działania, które wiodą do współpracy grup, organizacji i lokalnych społeczności z różnych krajów Unii Europejskiej, co ma na celu ułatwienie procesu integracji.

Instytut ma swoją siedzibę w Warszawie (Polska), ale działa w całym kraju,  ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich oraz ubogich socjalnie. Brał udział w kilku projektach Leonardo da Vinci i Grundtvig, gdzie zajmował się zagadnieniami turystyki, sztuki ludowej oraz ludzi niepełnosprawnych. Organizuje szkolenia głównie na polu nauki języków obcych oraz rękodzielnictwa. W 2012 roku Instytut rozpoczął pracę związaną z zagadnieniem turystyki.

Institut pro Regionální Rozvoj (Instytut Rozwoju Regionalnego)

Czechy

Instytut Rozwoju Narodowego został założony w 2010 roku w celu promowania rozwoju regionów europejskich, międzynarodowej wymiany wiedzy praktycznej i doświadczenia oraz wykształcenia liderów w różnych obszarach. Głównym celem Instytutu jest zgromadzenie instytucji z różnych sfer – publicznej, non-profit, naukowej i prywatnej, aby dokonać ekspertyzy w zakresie środowiska i ekologii, rozwoju miast, turystyki, zasobów ludzkich, zatrudnienia, edukacji oraz zdrowia i zagadnień społecznych.

Trzy główne pola, na których koncentruje się Instytut to:

  1. Edukacja – Instytut dostarcza rozwiązań na polu edukacji, począwszy od organizacji wydarzeń; zarządzania, poprzez analizy eksperckie, aż do zaawansowanych technik e-learningu.
  2. Młodzież – Instytut angażuje się w wymianę młodzieży w ramach programu Młodzież w Działaniu.
  3. Turystyka – Instytut koncentruje się na innowacjach w turystyce, do których zalicza się: wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej wewnątrz Unii Europejskiej, rozwijanie nowych produktów dla turystyki oraz nauczanie innowacyjności w turystyce.

Pécs-Mecseki Borút (Szlak Wina Pécs-Mecsek)

Węgry

Organizacja została założona w 2005 roku i od tego czasu służy właścicielom winnic oraz innym kompetentnym dostawcom turystyki winiarskiej. Podczas tworzenia Organizacji mieliśmy podwójny cel: zrzeszać i pomagać producentom o małym potencjale oraz właścicielom, dużych winnic obszaru Pécs, aby podkreślić zalety i niezmiennie rosnącą jakość win tego regionu. Popularyzujemy konsumpcję wina jakościowego oraz chronimy i rozpowszechniamy kulturowo-smakowe zalety naszych produktów.

Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia

Polska

Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia zostało założone w 2006 roku i jest obecnie wiodącym i najbardziej aktywnym stowarzyszeniem branżowym w Polsce. Zrzesza ponad 150 członków. Jego głównym celem jest wspieranie działalności członków oraz promowanie wiedzy na temat uprawiania wina. Stowarzyszenie organizuje szkolenia dotyczące produkcji wina, seminaria, wizyty studyjne, spotkania integracyjne. Aktywnie angażuje się również w organizację największego w Polsce wydarzenia związanego z winem – Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle. Większość członków Stowarzyszenia rezyduje w województwie Podkarpackim, które jest jednym z województw o najniższym PKB na mieszkańca w Polsce. Lokalne władze starają się promować walory turystyczne regionu, a turystyka winiarska zdaje się być jedną z najbardziej obiecujących gałęzi rozwoju. Jednakże obecnie jest niewiele możliwości szkolenia z zakresu marketingu dla producentów wina. Dlatego najważniejszym dla stowarzyszenia jest rozwijanie wśród jego członków umiejętności z zakresu marketingu turystyki winiarskiej.

Občianske združenie MOHYLA (Stowarzyszenie Obywatelskie MOHYLA)

Słowacja

Stowarzyszenie Obywatelskie MOHYLA jest organizacją non-profit, która składa się z grupy ochotników popierających edukacyjną działalność na rzecz osób młodych i dorosłych w programach kulturalnych i oświatowych we wschodniej Słowacji. Popieramy działalność skierowaną na rozwijanie współpracy pomiędzy grupami, organizacjami i lokalnymi społecznościami z różnych krajów Unii Europejskiej, która ma na celu ułatwienie procesu integracji.

Nasza organizacja pomaga ludziom w zakresie aktywności zawodowej, wymaganej dokumentacji, konsultacji projektów Unii Europejskiej obejmujących dotacje i granty dla organizacji, przedsiębiorstw i grup interesu. MOHYLA rezyduje w północno-wschodniej Słowacji, w mieście Stropkov. Z powodu położenia nasz region jest ubogi, z wysokim wskaźnikiem bezrobocia.